نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   IXSeg2SegY - Geology
شرکت سازنده : Interpex Co.
فایل اجرایی : ftp://ftp.interpex.com/ixseg2segy/ixseg2segysetup.exe
این نرم‌افزار بمنظور تبدیل ركوردهاى انفجار لرز‌ه‌اى و انتخاب اولین رسیدها بكار مى‌رود.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
این نرم‌افزارها تحت سیستم عامل windows كار مى‌كنند.
امكان پذیرش داده‌ها با فرمت‌هاى مختلف و از دستگاههاى مختلف وجود دارد.
امكان پردازش داده‌ها با استفاده از روش‌‌هاى مختلف وجود دارد.
امكان انتخاب اولین رسیدها بطور دستى یا اتوماتیك با روش‌هاى مختلف وجود دارد.
امكان انتقال نتایج با فرمت‌هاى مختلف به سایر نرم‌افزارها وجود دارد.

  ادرس وب سایت : http://www.interpex.com