نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   TOMO3D - Geology
شرکت سازنده : GeoTomo LLC

این نرم‌افزار بمنظور توموگرافى سه‌بعدى غیرخطى زمان سیر موج انكسارى بكار مى‌رود.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
این نرم‌افزار تحت سیستم عامل Windows كار مى‌كند.
امكان تصویرسازى ساختارهاى سه‌بعدى نزدیك سطح وجود دارد.
امكان انجام تصحیحات انكسارى در مناطق با زمین‌شناسى پیچیده وجود دارد.
امكان انتخاب زمان‌هاى سیر امواج، تحلیل سرعت، تصویرسازى توموگرافى و تفسیر نتایج وجود دارد.
امكان بكارگیرى براى تصویرسازى داده‌هاى انكسارى سه‌بعدى زمینى و دریایى وجود دارد.
امكان تحلیل هندسه برداشت،‌ تحلیل مدل، ردیابى موج و كنترل كیفى داده‌ها وجود دارد

  ادرس وب سایت : http://www.geotomo.com