نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   Seismic - Geology
شرکت سازنده : Rockware Co.
فایل اجرایی : http://www.rockware.com/downloads/freeSoftware.php
این نرم‌افزار بمنظور اهداف آموزشى دروس لرزه بکار مى‌رود.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
این نرم‌افزار تحت سیستم‌ عاملwindows کار مى‌کند.
امکان ارزیابى داده‌هاى لرزه‌اى حاصل از مدل‌هاى زمینى با مقایسه زمان سیر پیش‌بینى امواج از مدل با اندازه‌گیرى‌هاى تجربى وجود دارد.


  ادرس وب سایت : http://www.rockware.com