نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   LithoTect Interpreter - Geology
شرکت سازنده : Rockware Co.

این نرم‌افزار بمنظور تهیه نقشه‌هاى زمین‌شناسى، چاهها، داده‌هاى لرزه‌اى، مقاطع و تفسیر سه‌بعدى داده‌ها بكار مى‌رود.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
این نرم‌افزار تحت سیستم‌ عاملwindows كار مى‌كند.
امكان تبدیل عمقى، انتخاب چاه‌ها، نمایش و به نقشه درآوردن نتایج وجود دارد.
امكان بكارگیرى در اهداف آموزشى نیز وجود دارد.
امكان تفسیر دو و سه‌بعدى داده‌ها وجود دارد.
امكان ساخت هندسه مدل و تفسیر چینه‌شناسى وجود دارد.
امكان اندازه‌گیرى لرزه‌اى هنگام حفارى وجود دارد.

  ادرس وب سایت : http://www.rockware.com