نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   KINGDOM - Geology
شرکت سازنده : Seismic Micro-Technology, Inc.

این مجموعه نرم‌افزارى بمنظور تفسیر لرزه‌اى، زمین‌شناسى و تجسم‌سازى داده‌هاى لرزه‌اى بكار مى‌رود.

ویژگى‌هاى این مجموعه نرم‌افزارى:
این نرم‌افزارها تحت سیستم‌ عاملwindows كار مى‌كنند.
این مجموعه شامل سه زیر برنامه اصلى به شرح آتى است:
نرم‌افزار 2d/3dPAK بمنظور تفسیر داده‌هاى لرزه‌اى بكار مى‌رود.
امكان تفسیر لایه‌ها، گسل‌ها، خطوط عرضى و خطوط دلخواه وجود دارد.
امكان نمایش داده‌هاى گمانه‌ها روى داده‌هاى مقاطع لرزه‌اى عمقى یا زمانى وجود دارد.
امكان تحلیل و نمایش داده‌ها به روش‌هاى مختلف وجود ارد.

  ادرس وب سایت : http://www.seismicmicro.com