نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   Geometry QC - Geology
شرکت سازنده : SeisNav software Co.

این نرم‌افزار بمنظور اطمینان از صحت موقعیت منبع موج لرزه‌اى و گیرنده‌ها بكار مى‌رود.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
این نرم‌افزار تحت سیستم‌ عاملwindows كار مى‌كند.
امكان اجراى برنامه در صحرا و در دفتر كار میسر است.
امكان پذیرش داده‌هاى با فرمت‌هاى مختلف نرم‌افزارى وجود دارد.


  ادرس وب سایت : http://www.seisnav.com