نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   ArcPad - Mining
شرکت سازنده : RockWare

نرم افزارِ GIS نقشه کشى متحرک که براى وسایل نوع PDA استفاده مى شود .
  ادرس وب سایت : www.rockware.com