نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   ProMAX - Geology
شرکت سازنده : Landmark Graphics Corp. (LGC)

این مجموعه نرم‌افزارها بمنظور پردازش داده‌هاى لرزه‌اى بكار مى‌روند.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزارها:
این نرم‌افزارها تحت سیستم‌‌هاى عاملwindows و Linux كار مى‌كنند.
امكان تحلیل و انتخاب پارامترها بمنظور بهینه‌سازى پردازش لرزه‌اى وجود دارد.
این نرم‌افزارها شامل یك مجموعه كامل دو و سه‌بعدى، پروفیل‌زنى قائم لرزه‌اى و تصویرسازى عمقى مى باشد. كه رایج‌ترین سیستم پردازش داده‌هاى لرزه‌اى از پردازش داده‌هاى صحرایى تا كنترل كیفیت داده‌ها و نتایج جهت تفسیر است. این نرم‌افزارها عبارتنداز:
نرم‌افزارProMAX MVA بمنظور تحلیل سرعت مهاجرت داده‌هاى لرزه‌اى بكار مى‌رود.

  ادرس وب سایت : http://www.lgc.com