نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   DepthTeam Explorer Interpreter - Geology
شرکت سازنده : Landmark Graphics Corp. (LGC)

این نرم‌افزار بمنظور تحلیل سرعت و مدل‌سازى داده‌هاى لرزه‌اى بكار مى‌رود.

ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
این نرم‌افزار تحت سیستم‌‌هاى عاملwindows و Linux كار مى‌كند.
امكان تبدیل مقاطع زمانى به عمقى با استفاده از تحلیل مهاجرت داده‌ها وجود دارد.
امكان ساخت مدل سرعت و وارد نمودن پارامترهاى مختلف به آن وجود دارد.
امكان اعتبارسنجى مدل وجود دارد.

  ادرس وب سایت : http://www.lgc.com