نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   DepthTeam Extreme - Geology
شرکت سازنده : Landmark Graphics Corp. (LGC)

این نرم‌افزار بمنظور تحلیل سرعت مهاجرت توموگرافى، مدل‌سازى دو بعدى و مهاجرت عمقى سه‌بعدى داده‌هاى لرزه‌اى در وضعیت‌هاى زمین‌شناسى پیچیده بكار مى‌رود.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
این نرم‌افزار تحت سیستم‌‌هاى عاملwindows و Linux كار مى‌كند.
امكان ساخت مدل سرعت دو و سه‌بعدى بر پایه نتایج توموگرافى وجود دارد.
امكان مقید نمودن مدل سرعت با اطلاعات موجود زمین‌شناسى وجود دارد.
امكان انجام توموگرافى با روش‌هاى مختلف وجود دارد.
امكان پذیرش پارامترهاى مختلف بمنظور انجام محاسبات توموگرافى وجود دارد.
كار با نرم‌افزار ساده و آسان است.
امكان تحلیل مهاجرت به روش‌هاى مختلف و بصورت انعطاف‌پذیر میسر است.

  ادرس وب سایت : http://www.lgc.com