نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   DepthTeam Interpreter - Geology
شرکت سازنده : Landmark Graphics Corp. (LGC)

این نرم‌افزار بمنظور مدل‌سازى سرعت و تبدیل عمقى داده‌هاى لرزه‌اى در مناطق با زمین‌شناسى پیچیده در زمان اندك و با اعتبار بالاى نتایج، بكار مى‌رود.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
این نرم‌افزار تحت سیستم‌‌هاى عاملwindows و Linux كار مى‌كند.
امكان ساخت مدل‌ سرعت دو و سه‌بعدى وجود دارد.
امكان تبدیل داده‌هاى مقاطع زمانى به عمقى وجود دارد.
امكان اعتبارسنجى نتایج تبدیل عمق و محاسبه خطاى تخمین وجود دارد.
امكان تجسم‌سازى سه‌بعدى داده‌ها وجود دارد.
نرم‌افزارDepthTeam Express مولفه‌اى از این نرم‌افزار است.
امكان پذیرش داده‌هاى چاه‌پیمایى مختلف، ویرایش و تركیب آنها بمنظور تولید یك لاگ مصنوعى لرزه‌اى وجود دارد.

  ادرس وب سایت : http://www.lgc.com