نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   SeisWorks 2D & 3D - Geology
شرکت سازنده : Landmark Graphics Corp. (LGC)

این نرم‌افزار بمنظور تحلیل و تفسیر داده‌هاى لرزه‌اى دو و سه‌بعدى بكار مى‌رود.
ویژگى‌هاى این دو نرم‌افزار:
تحت سیستم‌‌هاى عاملwindows و Linux كار مى‌كنند.
داراى ابزار پیشرفته تفسیر مى‌باشند.
امكان انتخاب سریع افق‌هاى مختلف از روى مقاطع لرزه‌اى وجود دارد.
امكان پذیرش و تركیب داده‌هاى چاه‌ها و داده‌هاى لرزه‌اى بمنظور تفسیر بهتر وجود دارد.
امكانات متعدد نمایش وجود دارد.
امكان تحلیل و تفسیر لرزه‌اى چهاربعدى وجود دارد.

  ادرس وب سایت : http://www.lgc.com