نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   TDQ - Geology
شرکت سازنده : Landmark Graphics Corp. (LGC)

این نرم‌افزار بمنظور تبدیل زمانى به عمقى و بالعكس داده‌ها، افق‌ها و گسل‌هاى حاصل از برداشت‌هاى لرزه‌اى بكار مى‌رود.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
این نرم‌افزار تحت سیستم‌‌هاى عاملwindows و Linux كار مى‌كند.
امكان تلفیق با سایر نرم‌افزارهاى مشابه وجود دارد.
امكان ساخت مدل سرعت با استفاده از سرعت‌هاى موج لرزه‌اى، جداول زمانى-عمقى و یا توابع تحلیلى، وجود دارد.

  ادرس وب سایت : http://www.lgc.com