نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   Charisma - Geology
شرکت سازنده : Schlumberger Limited.

این بسته نرم‌افزارى بمنظور تفسیر دو، سه و چهار بعدى داده‌هاى لرزه‌اى بكار مى‌رود. شامل زیربرنامه‌هاى ASAP ، Variance Cube ، InDepth ، SeisClassو زیربرنامه‌هاى دیگرى براى تفسیر داده‌ها مى‌باشد.
ویژگى‌هاى این بسته نرم‌افزارى:
این بسته نرم‌افزارى تحت سیستم‌ عاملwindows كار مى‌كند.
امكان كاربرى همزمان چندین كاربر از نرم‌افزار وجود دارد.
امكان ارزیابى همزمان افق‌هاو گسل‌هاى مختلف را داراست
امكان تولید نقشه براساس پارامترهاى لرزه‌اى وجود دارد.
امكان پردازش نهایى داده‌ها وجود دارد.
امكان تحلیل مقاطع عمقى، زمانى و سرعت وجود دارد.

  ادرس وب سایت : http://www.slb.com