نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   Montaj Airborne Quality Control - Geology
شرکت سازنده : Geosoft Co.

این نرم‌افزار ابزارهاى اساسى براى طراحى برداشت‌هاى هوابرد را فراهم مى‌نماید.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
این نرم‌افزار تحت سیستم عامل Windows كار مى‌كند.
داراى ابزارهاى طراحى مسیر پرواز است.
داراى امكانات مناسبى براى مشاهده پیشرفت برداشت‌ است.
داراى ابزارهاى كنترل كیفیت داده‌هاى برداشت‌شده است.
امكان پذیرش نقشه‌هاى ناحیه برداشت از نرم‌افزارهاى مختلف وجود دارد.
داراى امكانات كنترل طراحى برداشت و تخصیص پارامترهاى برداشت مانند جهت پرواز، نقطه مرجع، فاصله بین خطوط پرواز و ... است.
امكان نمایش، بررسى و تحلیل آمارى داده‌ها و نتایج برداشت وجود دارد.
امكان بررسى میزان انحراف از مسیر اصلى پرواز، جدایش خطوط پرواز، فواصل برداشت، خطاى روزانه و پارازیت‌هاى مغناطیسى وجود دارد.
امكان تهیه و چاپ نقشه ناحیه مورد برداشت با تفكیك مسیر پرواز و نقشه نتایج وجود دارد.

  ادرس وب سایت : http://www.geosoft.com