نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   GeoMagix - Geology
شرکت سازنده : Interpex Limited Co.
فایل اجرایی : ftp://ftp.interpex.com/geomagix/2000cof.zip
این نرم‌افزار بمنظور محاسبه میدان مغناطیسى زمین در تمام جهات و در تمام موقعیت‌ها روى سطح زمین و در هوا بكار مى‌رود.

ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
این نرم‌افزار تحت سیستم عامل Windows كار مى‌كند.
امكان پذیرش داده‌هاى با فرمت مختلف وجود دارد.
امكان بكارگیرى در برداشت‌هاى مغناطیسى در فواصل دور و نواحى ناشناخته وجود دارد.
مدل‌سازى داده‌ها بر مبناى روش‌هاى عددى است.
اكثر مدل‌هاى مورد استفاده در این نرم‌افزار از تاریخ تولید بمدت حداكثر 5 سال اعتبار دارند. مگر مدل‌هاى تاریخى سازمان زمین‌شناسى بریتانیا (BGS) كه بمدت 20، 40 و یا 50 سال اعتبار دارند.
  ادرس وب سایت : http://www.interpex.com