نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   QuickMag - Geomatics
شرکت سازنده : Intrepid Geophysics

تکنولوژى Encom ، Quickmag به شما اجازه ساختن مدلهاى زمین شناسى قابل اطمینانى از آنومالیهاى مغناطیسى در زمان کمترى از زمان مورد نیاز در روش دستى را مى دهد .
  ادرس وب سایت : www.gemcomsoftware.com