نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   Basin2 - Geology
شرکت سازنده : RockWare
فایل اجرایی : http://www.geology.uiuc.edu/Hydrogeology/basin2_download.htm
ترسیم تغییر شکل دبى آبهاى جارى زیر زمینى در حوضه هاى رسوبى در تمام مدت .
  ادرس وب سایت : www.rockware.com