نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   CrossLog Suite - Geomatics
شرکت سازنده : RockWare

شرح قابل قبول محل تصویر( raster )( عکس اسکن شده ) از لاگ عرضى . همه چیز در لاگ عرضى ، به اضافه ویرایش محل تصویر (raster ) براى ثبت اعماق عکسهاى اسکن شده .
  ادرس وب سایت : www.rockware.com