نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   FEFLOW - Mining
شرکت سازنده : RockWare

مدل سازى عناصر محدود اشباع شده و اشباع نشده آبهاى زیرزمینى جارى و انتقال مواد آلوده کننده .
  ادرس وب سایت : www.rockware.com