نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   ArcGIS Geostatistical Analyst - Geomatics
شرکت سازنده : RockWare

تعمیم ArcView 8.x:داده هاى اکتشافى فضائى و ایجاد بهترین سطح
  ادرس وب سایت : www.Geosoft.com