نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   Field Data Recorder - Mining
شرکت سازنده : RockWare

نرم افزار مبتنى بر PDA براى داده هاى بدست آمده از زمین .
  ادرس وب سایت : www.rockware.com