نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   GDA - Mining
شرکت سازنده : RockWare

آنالیز طراحى ژئو مکانیکى : نرم افزار آنالیز ژئومکانیکى و طراحى زیرزمینى – طراحى شده براى مقابله با شکست سنگ در معادن و تونلها .
  ادرس وب سایت : www.rockware.com