نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   Geomatica - Geomatics
شرکت سازنده : RockWare

آنالیز فضائى /GIS ، اندازه گیرى مساحت از روى عکسهاى هوائى ، کارتوگرافى و پردازش عکسهاى دریافتى از راه دور دریک محیط مجتمع واحد.
  ادرس وب سایت : www.rockware.com