نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   GeoModel - Mining
شرکت سازنده : RockWare
فایل اجرایی : http://www.rockware.com/downloads/freeSoftware.php
2.5 بعدى مغناطیسى و مدل سازى ثقلى و وارونه سازى ، تحت ویندوز
  ادرس وب سایت : www.rockware.com