نام استان : : CHAHARMAHAL BAKHTEYARY
 

Center: sharekord
Area:
16201 km2
Papulation:
761168 persons
Important cities:
ardal, borojen, farsan, kohrang, lerdekan

نقشه ها
    هیچ داده اى در بانک اطلاعاتى موجود نمى باشد!
اخبار و رویدادهای استان