• نمایش صفحه شماره 1 • مهندس نصرالله خادم
  بنيانگذار سازمان زمين شناسى فارغ‌ التحصيل دانشکده معدن پاريس، در سال 1341 سازمان زمين‌شناسى ايران را بنيانگذارى نمود و تا سال 1353 رياست اين سازمان را به عهده داشت.در طى دوران رياست ايشان، سازمان زمين شناسى ايران توانست بخش درخور توجهى از کشور را مورد بررسى‌هاى زمين‌شناسى و اکتشافات معدنى اصولى قرار  دهد.

  راهبرى‌هاى خردمندانة آقاى مهندس خادم سبب گرديد تا سازمان زمين‌شناسى ايران در اندک مدت در مجامع بين‌المللى حضور فعال داشته و مطرح باشد. در طى دورة بازنشستگى، ايشان همواره نهالى را که خود بارور کرده بود زير نظر داشت و هيچ چيزى مثل فعاليتهاى علمى سازمان وى را شاد نمى‌ساخت. روانش شاد باد
  معرفى
  سازمان زمين‌شناسى و اکتشافات معدنى کشور در سال 1962 ميلادى مطابق با 1341 هجرى شمسى با همکارى سازمان ملل تاسيس گرديد. سازمان زمين‌ شناسى و اکتشافات معدنى کشور مسئول انجام بررسيهاى زمين‌شناسى و معدنى در سراسر کشور، جمع‌آورى نتايج فعاليتهاى انجام شده در اين زمينه، ايجاد هماهنگى بين چنين فعاليتها، تهيه ، تکميل و انتشار نقشه‌هاى زمين شناسى ايران مى‌باشد. در سال 1999، وظايف اکتشافى وزارت معادن و فلزات تماما به سازمان زمين شناسى و اکتشافات معدنى ايران محول گرديد. سازمان در حال حاضر مسئول مطالعات زمين‌شناسى کشور، و ارزيابى اکتشافى منابع معدنى بجز هيدروکربورها مى‌باشد. گروه‌هاى مختلف سازمان مانند، چينه‌شناسى، سنگ‌شناسى، رسوب‌شناسى، زمين شناسى دريايى ، فسيل‌شناسى، زمين‌ساخت، لرزه زمين‌ساخت، اکتشاف، ژئوفيزيک، ژئوشيمى، ژئومتيکس و آزمايشگاههاى مختلف بر اساس رهنمودهاى کلى که توسط وزارت معادن و فلزات تصريح و در چهارچوب قانون جديد معادن که اخيرا به تصويب رسيده است اين فعاليتها را به انجام مى‌رسانند.


  اين سازمان در حال حاضر با حدود 700 نفر پرسنل با مدارج علمى بالا و بهره گيرى از تجهيزات آزمايشگاهى و امکانات کامپيوترى توان اجراى پروژه‌هاى تحقيقاتى و اکتشافى را با کيفيت بالا دارا است. اداره مرکزى سازمان در تهران مى‌باشد. در پنج ناحيه شمال خاورى (تبريز)، شمال باخترى (مشهد)، جنوب (شيراز)، جنوب باخترى (اهواز)، و جنوب خاورى (کرمان) مراکزى براى ارائه خدمات زمين‌شناسى منطقه‌اى تÞسيس گرديده است. سازمان زمين‌شناسى و اکتشافات معدنى کشور همچنين با ديگر سازمان‌ها در ايران و خارج از ايران همکارى‌هاى متقابل و برنامه‌هاى تحقيقاتى مشترک دارد. سازمان زمين‌شناسى و اکتشافات معدنى کشور به منظور انتقال دانش زمين‌شناسى و انتشار يافته‌هاى نوين علمى، از پاييز سال 1992 ميلادى مطابق با 1370 هجرى شمسى شروع به انتشار (فصل‌نامه علوم زمين) نموده است.

  1 2 3 4