معاونت آزمايشگاه

معرفی خدمات آزمایشگاهی

 بخش عمده خدمات آزمايشگاهى در سازمان زمين شناسى واکتشافات معدنى کشور ،در معاونت آزمايشگاه ها وفرآورى مواد تمرکز يافته .بهره گيرى از روش هاى پيشرفته ودستگاه هاى مجهز به کامپيوتر ونرم ا فزار هاى تخصصى همواره از سياست هاى اين بخش بوده است.آزمايشگاه هاى سازمان بابيش از سى سال تجزيه در فعاليت هاى تحقيقاتى وکادرى مجرب، توان ارائه خدمات مفيدى را در سطج کشور داراست..در اين بخش سالانه هزارها نمونه مربوط به پروژه هاى سازمان وبا ساير مراکز علمى وصنعتى کشور ، تجزيه عنصرى شده و مطالعات کانى شناسى،کانه آرائى وفرآورى بر روى آنها انجام مى گيرد.

معاونت تحقيقات آزمايشگاهى داراى دو مديريت مى باشد:

1-      مديريت امور آزمايشگاه ها

2-      مديريت کانه آرائى وفرآورى مواد معدنى

 مديريت امور آزمايشگاه ها داراى بخش هاى زير است:

 1-      گروه کانى شناسى

2-      گروه کانه نگارى

3-      گروه آزمايشگاه تجزيه شيميائى

4-      گروه آزمايشگاه ژئوشيمى

5-      گروه آزمايشگاه اسپکترومترى نشرى

6-      کارگاه نمونه کوبى

7-      کارگاه تهيه مقاطع صيقلى جهت مطالعه ميکروسکوپى

تجهيزات ودستگاه هاى تجزيه موجود در آزمايشگاه ها به شرح زير است:

 1-      با دستگاه فلورسانس اشعه ايکس (X.R.F.) مدل 303 SRS جهت تجزيه کيفى ،نيمه کمى وکمى عناصر

2-   دستگاه فلورسانس اشعه ايکس (X.R.F) مدل magix pro با قدرت 4kv جهت تعيين عناصر major بر حسب درصد و30 عنصر trace با خد تشخيص مطلوب بر حسب ppm.

3-      دستگاه هاى ديفراکتومتو اشعه ايکس XRD

الف- مدل D5000

ب- مدل D500

ج- دوربين Debye sherrer

د- دوربين laue

جهت تعيين ترکيب کانى شناسى ومواد معدنى متبلور

 4-      دستگاه اسپکترومتر مادون قرمز (FTIR) مدل PE1760x جهت تعيين گونه هاى مواد معدنى ونمونه هاى بى شکل

5-      ميکروسکوپ با نور انعکاسى مدلLeitzجهت تعيين نوع وشناسايى بافت کانه ها

6-      دستگاه اندازه گيرى سختى مدل Lietz جهت اندازه گيرى سختى کانى ها وآلياژها در مقياس ميکروسکوپى به روش Vickers

7-      دستگاه پلاسماى کويل القائى (ICP) مدل JY70 جهت تجزيه عناصر Major و trace

8-       دستگاه اسپکترومترى نشرى با قوس الکتريکى (AES) مدل J-800 جهت تجزيه عنصرى

9-      دستگاه پلاسماى کويل القايى (ICP) مدل (Ultima 2) جهت تعيين 30 عنصر trace با حد تشخيص مطلوب

10- دستگاه اسپکتروگراف نشرى با قوس الکتريکى (AES) مدل – J 3.4 M جهت تجزيه کيفى- نيمه کمى وکمى عنصرى

11- دستگاه هاى اسپکترومترى جذب اتمى

الف- مدل PE-2100

ب- مدلPE-5100 Zeeman مجهز به کوره گرافيکى وسيستم هيدريد

ج- مدل V-20 plus

د- مدل U-GTA 96 مجهز به کوره گرافيکى جهت تجزيه عنصرى

12- دستگاه اسپکتروفتومتر مدل (Shimadzoo)3100s جهت تعيين MnOو Tio2و p2o5 و Fe2o ,Al2o3 وSio2

13- دستگاه فتومترى شعله مدل corning 410 جهت اندازه گيرى قلزات قليايى (K,Na,Li)

14- دستگاه تجزيه کننده يونى مدلjen way 3045  جهت اندازه گيرى یونها

15- دستگاه اندازه گيرى کربن وسولفور

الف- مدل Leco Cs-444

ب- مدل 432-leco Sc

16- دستگاه هاى الکتروليز PH  متر،کنداکتومتر وکلرايدمتر وغيره

17- دستگاه پلاروگراف جهت تعيين تعدادى از عناصر trace

 خدمات قابل ارائه در مديريت امور آزمايشگاه

 اندازه گيرى عناصر اصلى وکمياب در سنگ ها وکانى ها

v      تجزيه آب هاى معدنى وصنعتى شورابه ها

v      اندازه گيرى فلزات گرانبها

v      مطالعات کانى شناسى وبررسى فازهاى متبلور

v      راديوکريستالوگرافى

v      مطالعات کانه نگارى (شامل مطالعه بافت کانه ها ومطالعه پراکندگى ومهاجرت عناصر درون فازى وبين فازى)

v      تهيه عکس هايى با بزرگ نمائى تا 100,000 x

v      کنترل کيفى فرآورده هاى معدنى

v      آماده سازى نمونه شامل خردايش ونرمايش

v      همکارى در طرح هاى تحقيقاتى ،دانشگاه ها ومراکز علمى

v      مشاوره در امور تخصصى

v      همکارى با مراکز علمى وصنعتى  جهت طراحى آزمايشگاه

v      ارائه دوره هاى آموزشى براى دانشجويان ،پرسنل مراکز صنعتى ،معادن وغيره