• نمایش صفحه شماره 1
 • سيستم اطلاعات جغرافيايى (GIS)

  مقدمه:

  براى اولين بار در اواسط دهه 1960 در ايالات متحده کار بر روى اولين سيستم اطلاعات جغرافيايى آغاز شد. در اين سيستم ها عکس هاى هوايى، اطلاعات کشاورزى، جنگلدارى، خاک ، زمين شناسى و نقشه هاى مربوطه مورد استفاده قرار گرفتند. در دهه 1970 با پيشرفت علم و امکان دسترسى به فناورى هاى کامپيوترى و تکنولوژيهاى لازم براى کار با داده هاى مکانى، سيستم اطلاعات جغرافيايى يا (GIS)، براى فراهم آوردن قدرت تجزيه و تحليل حجم هاى بزرگ داده هاى جغرافيايى شکل گرفت. در دهه هاى اخير به سبب گسترش تکنولوژى هاى کامپيوترى،سيستم هاى اطلاعات جغرافيايى امکان نگهدارى به روز داده هاى زمين مرجع و نيز امکان ترکيب مجموعه داده هاى مختلف را به طور مؤثر فراهم ساخته اند. امروزه GIS براى تحقيق و بررسى هاى علمى، مديريت منابع و ذخاير و همچنين برنامه ريزى هاى توسعه اى به کار گرفته مى شود.

  GIS چيست؟

  سيستم اطلاعات جغرافيايى(Geographic Information Systems) يا GIS يک سيستم کامپيوترى براى مديريت و تجزيه و تحليل اطلاعات مکانى بوده که قابليت جمع آورى، ذخيره، تجزيه وتحليل و نمايش اطلاعات جغرافيايى (مکانى) را دارد.

  داده هادريک (GIS) بر اساس موقعيتشان نشان داده مى شوند.

  تکنولوژى GIS با جمع آورى و تلفيق اطلاعات پايگاه داده هاى معمولى، به وسيله تصوير سازى و استفاده از آناليز هاى جغرافيايى، اطلاعاتى را براى تهيه نقشه ها فراهم مى سازد. اين اطلاعات به منظور واضح تر جلوه دادن رويدادها ، پيش بينى نتايج و تهيه نقشه ها به کار گرفته مى شوند.

  دريک سيستم اطلاعات جغرافيايى واژه جغرافيايى يا(Geographic) عبارت است از موقعيت موضوع هاى داده ها، برحسب مختصات جغرافيايى (طول و عرض).

  واژه (Information) يا اطلاعات نشان مى دهد که داده ها در GIS براى ارائه دانسته هاى مفيد، نه تنها به صورت نقشه ها و تصاوير رنگى بلکه بصورت گرافيک هاى آمارى، جداول و پاسخ هاى نمايشى متنوعى به منظور جستجوهاى عملى سازماندهى مى شوند.

  واژه(System) يا سيستم نيز نشان دهنده اين است که GIS از چندين قسمت متصل و وابسته به يکديگر براى کارکرد هاى گوناگون، ساخته شده است.

  1 2 3 4 5 6