• نمایش صفحه شماره 2
 • مؤلفه هاى GIS:

  يک سيستم GIS شامل يک بسته کامپيوترى (شامل سخت افزار و نرم افزار) از برنامه هاى رايانه اى با يک واسطه کاربر مى باشد که دست يابى به عمليات واهداف ويژه اى را فراهم مى سازد. مؤلفه هاى چنين سيستمى به ترتيب عبارتند از: کاربران، سخت افزارها، نرم افزارها، اطلاعات و روش ها.

  مولفه هاى يک سيستم اطلاعات جغرافيايى

  مؤلفه هاى چنين سيستمى به ترتيب عبارتند از:

  1)کاربران (User): مهارت در انتخاب و استفاده از ابزارها دريک سيستم اطلاعات جغرافيايى وشناخت کافى از اطلاعاتى که استفاده مى شوند، يکى از موارد اساسى براى موفقيت در استفاده از تکنولوژى GIS است، که اين از وظايف يک کاربر مى باشد.

  2)سخت افزارها (Software): امروزه شبکه هاى GIS شامل تعدادى workstation, x-station، کامپيوترهاى شخصى، چاپگرها و پلاترها مى باشد که معرف مؤلفه سخت افزاريک سيستم اطلاعات جغرافيايى مى باشند.

  3)نرم افزارها (Hardware): به منظور استفاده بهتر از يک سيستم اطلاعات جغرافيايى، استفاده از نرم افزارهاى به روز و توانمند توصيه مى شود.

  4)اطلاعات (Data): قلب هر GIS پايگاههاى اطلاعاتى آن است. در اين پايگاهها به پرسش هايى از قبيل چه شکلى است؟ کجاست؟ و چگونه به ديگر اشکال مرتبط مى شود، داده مى شود.

  5)روش ها (Methods): شيوه هاى صحيح به کارگيرى اطلاعات درجهت رسيدن به اهداف ويژه دريک سيستم اطلاعات جغرافيايى از مهمترين مؤلفه هاى آن است.

  مدلهاى داده هاى مکانى:

  سيستم اطلاعات جغرافيايى وکامپيوترها را نمى توان به طور مستقيم براى جهان واقعى به کار برد، زيرا کامپيوترها ى ديجيتالى براساس اعداد يا کاراکترهايى که در درون خود به صورت اعداد دو رقمى نگهدارى مى کنند، عمل مى نمايند.

  بنابراين پديده هاى مورد نظردر جهان واقعى در يک سيستم کامپيوترى، بايد به شکل نمادين عرضه شوند. پس ابتدا بايد مرحله جمع آورى داده ها انجام گيرد و سپس فرايند فشرده سازى گستره زمين شناسى، ساختار، خواص ژئوفيزيکى يا هر ويژگى ديگرى از سطح زمين که اطلاعات آن گردآورى شده بود، به شکل قابل دستيابى در کامپيوتر با استفاده از مدلهاى نمادين صورت گيرد.

  1 2 3 4 5 6