• نمایش صفحه شماره 3
 • هر نقشه زمين شناسى يک مدل نمادين است زيرا گستره ساده شده قسمتى از جهان واقعى است که از زاويه ديد زمين شناس صحرايى مشاهده شده است. مولفه هاى مدل گفته شده عوارض مکانى هستند که به تقريب همان موجوديتهاى مستقل جهان واقعى هستند که بر روى نقشه توسط نمادهاى گرافيکى عرضه مى شوند.

  تمام مدلهاى داده هاى مکانى از عوارض مکانى جداگانه نظير نقاط، خطوط، نواحى، حجم ها و سطوح تشکيل مى شوند، اين عوارض مکانى توسط خصوصياتى که هم مکانى وهم غير مکانى هستند، مشخص ميگردند. ( توصيف رقومى عوارض و خصوصيات آنها مجموعه هاى داده هاى مکانى راشامل مى شود).

  ورودى و خروجى داده ها:

  براى اينکه يک سيستم اطلاعات جغرافيايى مفيد واقع گردد، بايد قادر به دريافت و توليد اطلاعات به صورت موثر باشد. توابع ورودى و خروجى داده ها، مفاهيمى هستند که توسط آنها يک GIS با جهان خارج ارتباط برقرار مى کند.

  -ورودى داده ها عبارتند از روند کد گذارى داده ها به يک شکل خوانا توسط کامپيوتر و قرار دادن داده ها در پايگاه اطلاعاتى GIS.

  داده هايى که در سيستم اطلاعات جغرافيايى مى توانند وارد شوند دو نوع هستند:

  1)داده هاى مکانى که موقعيت جغرافيايى عوارض را نشان مى دهند ( مانند نقاط يا خطوطى که عوارض جغرافيايى مانند خيابان، درياچه و غيره را نشان مى دهند).

  2)داده هاى توصيفى غير مکانى که به توصيف خصوصيات عوارض مى پردازند،مثل شورى آب يک درياچه و يا اطلاعاتى مانند اسم يک خيابان.

  ورود داده ها به يک سيستم اطلاعات جغرافيايى (GIS) مى تواند به اشکال، ثبت توسط صفحه کليد، هندسه مختصات، رقومى کردن دستى، اسکن کردن و وارد کردن فايل هاى رقومى موجود، صورت گيرد.

  خروجى داده ها روندى است که توسط آن اطلاعات حاصل از GIS به يک شکل مناسب جهت استفاده کاربر ارائه مى شود.

  داده ها به يکى از سه فرمت زير خارج مى شوند:

  1) Hard copy

  (نمايش دائمى، مثل اطلاعات روى کاغذ، فيلم عکاسى و موارد مشابه)

  2) Soft copy

  (نمايش روى صفحه نمايش کامپيوترى )

  3) Electronic

  (خروجى در فرمت الکترونيکى شامل فايل هاى کامپيوترى مى باشد)

  نمونه اى ازخروجى اطلاعات به صورت Hard Copy

  مراحل ايجاد و برپايىGIS درقالب پروژه:

  ايجاد و برپايىGIS درقالب يک پروژه شامل مراحل ورودى داده ها، مديريت داده ها، تجزيه و تحليل و پردازش داده ها ودرنهايت خروجى داده ها مى باشد.

  1 2 3 4 5 6