• نمایش صفحه شماره 4
 • 1) ورودى داده ها (Data Input)

  مؤلفه ورودى داده ها، آنها را از شکل موجودشان به شکلى يا صورتى قابل استفاده در GIS تبديل مى کند. در اين مرحله داده هاى زمين مرجع که به صورت نقشه هاى کاغذى، جداولى از اطلاعات توصيفى، فايل هاى الکترونيک و اطلاعات توصيفى مروبط به آنها، عکس هاى هوايى ويا تصاوير ماهواره اى مى باشند، طبق استانداردهاى مورد نظر، براى دقت خروجى هايى که قرار است تهيه گردند، مورد ارزيابى قرار مى گيرند.

  2) مديريت داده ها(Data Management)

  اين مرحله شامل توابعى براى ذخيره، نگهدارى و بازيابى اطلاعات موجود در پايگاه داده ها مى باشد.

  3)تجزيه و تحليل و پردازش داده ها(Data Manipulation & Analysis)

  شامل مجموعه فعاليتهايى مى شود که توسط نرم افزارها، سخت افزارها وکاربر، برروى داده ها به منظور آماده سازى و پردازش آنها براى مراحل بعد صورت مى گيرد.

  4) خروجى داده ها(Data Output)

  توابع خروجى مورد استفاده بر اساس نيازهاى کاربران تعيين مى شود، لذا داده هاى خروجى به اشکال مختلف از قبيل نقشه، جداول، يا به صورت نوشتارهاى کاغذى (hard copy) ويا به صورت رقومى (soft copy) ارائه مى گردند

  اهداف يک سيستم اطلاعات جغرافيايى:

  هدف نهايى يک سيستم اطلاعات جغرافيايى يا GIS، پشتيبانى جهت تصميم گيرى هاى پايه گذارى شده بر اساس داده هاى مکانى مى باشد و عملکرد اساسى آن بدست آوردن اطلاعاتى است که از ترکيب لايه هاى متفاوت داده ها با روشهاى مختلف و با ديد گاه هاى گوناگون بدست مى آيند.

  هدف فوق از طريق فعاليتهايى که برروى داده هاى مکانى انجام ميگرد، صورت مى پذيرد، اين فعاليت ها عبارتند از:

  1) جستجو(Search) : عبارت است از عملکرد جستجوى مجموعه هايى از داده هاى سازمان يافته از پايگاه داده هاى يک سيستم اطلاعات جغرافيايي.

  2) سازماندهى (Organization) : دراين سيستم ها ويژگى اصلى براى سازماندهى داده هاى موجود، موقعيت مکانى آنها مى باشد.

  3) تجسم يابه تصوير درآوردن (Monitoring) : تکنولوژىGIS از توانمنديهاى گرافيکى رايانه ها، براى تجسم استفاده مى نمايد. نمايش اطلاعات به طور معمول با استفاده از صفحه نمايش ويديويى انجام مى شود. اما ساير دستگاههاى خروجى نظير چاپگرهاى رنگى نيز براى نمايش نسخه هاى چاپى استفاده مى شوند.

  4) ترکيب و تلفيق (Integration) : بخش ديگرى از اين فعاليتها، تلفيق مجموعه داده هاى مکانى از منابع بسيارگوناگون جهت نمايش، درک و تفسير پديده هاى مکانى مى باشد (اين پديده ها هنگامى که داده هاى مکانى به صورت مجزا بکار گرفته مى شوند، قابل رويت نيستند).

  1 2 3 4 5 6