• نمایش صفحه شماره 5
 • 5) تجزيه وتحليل ((Analyses : تجزيه وتحليل، فرايند استنباط و دريافت مفهوم داده هاست و به معنى تجزيه وتحليل داده هاى مکانى مى باشد.

  6) پيش بينى (Prediction) : هدف از مطالعه وبررسى ها برروى داده هاى مکانى در يک سيستم اطلاعات جغرافيايى، به طور معمول پيش بينى است.

  درحقيقت يک سيستم اطلاعات جغرافيايى يا GIS ، توانمندى هاى کارى را براى جمع آورى، ورود، پردازش، تغييرشکل، به تصوير در آوردن،ترکيب، جستجو، تجزيه و تحليل، مدل سازى و خروجى کليه داده هاى مکانى براساس اهداف مورد نظر فراهم مى سازد.

  کاربردهاى مختلف GIS:

  امروزه با توجه به پيشرفت علوم و سيستم هاى کامپيوترى فناورى GIS در زمينه هاى زمين

  شناسى، مطالعات زيست محيطى، منابع آب و آبخيزدارى، کشاورزى، جنگلدارى، تعليم و تربيت، کاربردهاى شهرى، تجارت، صنعت، سازمانها و ... کاربرد فراوانى پيدا نموده است.برخى ازاين کاربردها عبارتند از:

  زمين شناسى: تجزيه و تحليل اطلاعات زمين شناسى در يک منطقه چه به منظور اکتشافات معدنى، نفت و چه ساير اهداف، اصولا يک فرايند ترکيبى از داده هاى مختلف مى باشد. يک زمين شناس با مرتبط کردن داده هاى گوناگون زمين شناسى، به دنبال يافتن ساختارهاى مفيد زمين شناسى در يک ناحيه است، از اينرو تمام داده هاى زمين شناسى براى اين که بتوانند مفيد واقع شوند بايد با توجه به موقعيت جغرافيايى شان تجزيه تحليل شوند.

  GIS با فراهم کردن امکانات نمايش و تجزيه وتحليل داده هاى مختلف با يکديگر ، يک زمين شناس را قادر به انجام کار با داده هاى گوناگون بطور بسيار وسيع تر و دقيق تر مى نمايد، به طريقى که با روشهاى آنالوگ وسنتى تقريباً غير ممکن مى باشند .

  بطور کلى کاربردهاى GIS در زمين شناسى را مى توان به شرح زير عنوان نمود:

  تهيه نقشه هاى پتانسيل معدنى: که هدف تلفيق اطلاعات حاصل از لايه هاى اطلاعاتى] زمين شناسى، ژئوشيمى،ژئوفيزيک، دورسنجى وزمين شناسى اقتصادى (پراکندگى کانسارها و انديس هاى معدنى منطقه)[ در جهت تهيه نقشه اى مى باشد که معرف مناطقى با بيشترين احتمال جهت کانى سازى، بر اساس مدل متالوژى منطقه است.

  تهيه نقشه هاى حوادث و بلاياى طبيعى: که به پايدارى شيبها، زمين لغزه ها، منطقه بندى خسارت زمين لرزه، فورانهاى آتشفشانى، خسارات ناشى از طغيان رودخانه ها و تسونا مى ها، فرسايش محلى، خطرات آلودگى ناشى از فعاليت معدنى يا صنعتى و گرم شدن کره زمين و ... مى پردازند.

  1 2 3 4 5 6