زمين شناسى واکتشاف يک واژه عمومى است که از گذشته هاى دور، در شئون مختلف اقتصادى فرهنگى وحتى سياسى کشورها نقش بنيادى داشته است. به همين رو امروزه در بسيارى از کشورهاى جهان از جمله ايران به بررسى هاى زمين شناسى واکتشافى توجه خاص مبذول مى گردد وبراى توسعه اين بخش مراکز تحقيقاتى – اجرايى گسترده تاسيس و فعاليت دارند که گاه اعتبار واهميت آن بسيار زياد است(مانند سازمان زمين شناسى آمريکا USGS وسازمان زمين شناسى فرانسه BRGM )در ايران،همانند بسيارى از کشورهاى جهان ،براساس تبصره ذيل ماده قانون تمرکز امور صنعت ومعدن مصوب 12/5/79 مطالعات زمين شناسى اکتشافى وشناسايى منابع وذخاير معدنى از وظايف ((حاکميتى)) دولت است که براساس مصوبه شماره 10396/12/1 شوراى عالى ادارى انجام اين مهم به عنوان اصلى ترين وظيفه سازمان زمين شناسى واکتشافات معدنى کشور ،وابسته به وزارت صنايع ومعادن دانسته شده تا در زمينه شناخت واستفاده از مزيت ها وتوان بالقوه معدنى وهمچنين زيرساخت هاى اقتصادى فعاليت داشته باشد.

گفتنى است که در سال هاى اخير براساس توصيه هاى قانونى (ماده 7 قانون تمرکز وماده 21 قانون برنامه چهارم) استفاده از فن آورى هاى نوين وتجديد نظر در ساختار گذشته سازمان زمين شناسى در دستور کار قرار گرفته وضمن ايجاد مديريت هاى پژوهشى جديد ،جداً از بررسى هاى زمين شناسى واکتشافى ،در ساير زمينه هاى کاربردى علوم زمين نظير مخاطرات زمين شناسى دريايى، ايجاد پايگاه ملى داده هاى علوم زمين کشور و..... تحولات بنيادى صورت گرفته است.

 

 دریافت فایل