آمار نقشه‌هاى تعهد شده در برنامه پنج ساله چهارم، نقشه هاى در دست تهيه، نقشه هاى موجود در شوراى ارزيابى و نقشه‌هاى چاپ شده به شرح زيرميباشد:
 
وضعيت نقشه هاى زمين شناسى 1:25000
تعداد نقشه‌
تعهدات برنامه چهارم
276
در دست تهيه
306
شوراى ارزيابى
101
چاپ شده
0