• تولید و ارائه داده های زمین شناسی و مخاطرات
  • خدمات ژئوفیزیک دریایی
  • خدمات کارشناسی،آموزشی و مشاوره ای زمین شناسی و اکتشافی
  • مطالعات سنگ نگاری و دیرینه شناسی