فرم درخواست خدمت

راهنمای کد خدمات و نوع خدمت

لطفا پس از تکمیل فرم درخواست خدمت، فایل آن را به پست الکترونیکی info@gsi.ir ارسال نمایید.

  • تولید و ارائه داده های زمین شناسی و مخاطرات
  • خدمات ژئوفیزیک دریایی
  • خدمات کارشناسی،آموزشی و مشاوره ای زمین شناسی و اکتشافی
  • مطالعات سنگ نگاری و دیرینه شناسی