نمایش بر اساس 
آمایش سرزمین و توازن منطقه‌ای- قوانین برنامه چهارم توسعه

ماده 181:

 

الف:    دولت موظف است به منظور پيشگيرى، امدادرسانى، بازسازى و نوسازى مناطق آسيب ديده در حوادث غير مترقبه در طى برنامه سوم، اعتبارات لازم را در لوايح بودجه سنواتى پيش‌بينى کند و در اختيار ستاد حوادث غير مترقبه کشور قرار دهد. درصدى از اعتبارات فوق جهت مطالعات آسيب‌پذيرى به منظور کاهش اثرات بلاياى طبيعى و اجراى پروژه‌هاى پيشگيرى از حوادث غيرمترقبه از قبيل سيل و زلزله، خشکسالى، آتش سوزى، طوفان و يا پيشروى آب دريا هزينه خواهد شد.

ب:   وزارت کشور مى تواند از محل منابع قرض‌الحسنه سيستم بانکى، وام و در صورت عدم تکافو از محل ساير منابع بانکى تسهيلات مورد نياز را به مالکان واحدهاى مسکونى، تجارى، صنعتى، معدنى و کشاورزى خسارت ديده در مناطق سابق‌الذکر اعطاء کند. مابه‌التفاوت سود و کار مزد تسهيلات اعطايى در لوايح بودجة سالانه منظور خواهد شد. دولت موظف است بازپرداخت تسهيلات اعطايى توسط سيستم بانکى را که در اين بند پيش‌بينى شده است تضمين کند.

ج:  به منظور افزايش سهم صنعت بيمه در جبران خسارت ناشى از حوادث غيرمترقبه، دولت مجاز است شرايط لازم را به نحوى فراهم کند که در دوران برنامه سوم حداقل پنجاه درصد (50%) محصولات کشاورزى، دامدارى، صنايع دستى، شيلات، ابنيه عمومى، تأسيسات شهرى و روستايى، ساختمانهاى مسکونى، تجارى و صنعتى تحت پوشش بيمه قرار گيرند

چهارشنبه 25 مهر 1397

آخرین تاریخ بازدید : شنبه 21 مهر 1397
تعداد بازدید : 735