نمایش بر اساس 
اساسنامه انجمن زمین شناسی ایران
فصل اول: کليات و اهداف
 
ماده 1 – به منظورگسترش و پيشبرد و ارتقاء علوم زمين و توسعه کمى و کيفى نيروهاى متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشى و پژوهشى در زمينه هاى مربوط، “ انجمن زمين شناسى ايران” که از اين پس در اين اساسنامه “ انجمن ” ناميده مى شود تشکيل مى گردد.
ماده 2 – انجمن بنيادى غيرانتفاعى است و در زمينه هاى علمى، پژوهشى و فنى فعاليت مى کند و از تاريخ ثبت داراى شخصيت حقوقى است و رئيس هيأت مديره آن نماينده قانونى انجمن مى باشد.
ماده 3 – مرکز انجمن درتهران است و شعب آن پس از موافقت کميسيون انجمنهاى علمى مى تواند در هر منطقه از کشور تشکيل شود.
ماده 4 – انجمن از تاريخ تصويب اين اساسنامه براى مدت نامحدود تشکيل مى شود و ملزم به رعايت قوانين جمهورى اسلامى ايران مى باشد.
 
فصل دوم: وظايف و فعاليتها
 
ماده 5 – به منظور نيل به هدفهاى مذکور در مادة يک اين اساسنامه، انجمن اقدامات زير را به عمل خواهد آورد:
1 - 5  -  ايجاد و تحکيم روابط علمى و تحقيقاتى در سطح ملى و بين المللى بين محققان و متخصصانى که به گونه اى با علوم زمين سرو کار دارند.
2- 5  - همکارى با نهادهاى اجرائى، علمى و پژوهشى در زمينة ارزيابى و بازنگرى طرحها و برنامه هاى مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمينة علمى موضوع فعاليت انجمن.
3 - 5  - ترغيب و تشويق پژوهشگران و تجليل از محققان و استادان ممتاز.
4 - 5  - ارائة خدمات آموزشى و پژوهشي.
5 - 5  - تشکيل گردهمائى هاى علمى در سطح ملى، منطقه اى و بين المللي.
6 - 5  - انتشار کتب و نشريات علمي.
 
فصل سوم: انواع و شرايط عضويت
 
ماده 6 – انواع و شرايط عضويت در انجمن عبارتست از:
1- 6 - عضويت پيوسته - مؤسسان انجمن و کليه افرادى که حداقل داراى درجه کارشناسى ارشد زمين شناسى و رشته هاى وابسته باشند مى توانند به عضويت پيوستة انجمن در آيند.
2 - 6 - عضويت وابسته- افرادى که داراى شرايط زير هستند مى توانند به عضويت وابستة انجمن درآيند.
 الف- کليه کسانى که داراى درجه کارشناسى در يکى از رشته هاى مذکور در بند - 1 - 6  باشند .
 ب- کليه افرادى که داراى درجه کارشناسى هستند و مدت پنج سال به نحوى در يکى از رشته هاى مذکور در بند - 1 - 6 شاغل باشند.
3 - 6  - عضويت دانشجوئى- کليه دانشجويانى که در رشته هاى علوم زمين به تحصيل اشتغال دارند.
4 - 6  -عضويت افتخارى- شخصيتهاى ايرانى و خارجى که مقام علمى آنان در زمينه هاى علوم زمين حائز اهميت خاص باشد و يا در پيشبرد اهداف انجمن کمکهاى مؤثر و ارزنده اى نموده باشند.
5 - 6  -اعضاء مؤسساتى(حقوقى)- سازمانهائى که در زمينه هاى علمى و پژوهشى مربوط فعاليت دارند مى توانند به عضويت انجمن درآيند.
تبصره 1– افرادى که داراى درجه کارشناسى در يکى از رشته هاى مذکور در بند - 1 - 6 مى باشند با تصويب هيأت مديره مى توانند به عضويت پيوسته انجمن درآيند.

تبصره 2– اعضاء افتخارى کليه مزاياى اعضاء پيوسته انجمن بجز حق انتخاب شدن به عضويت هيأت مديره را دارا هستند.

تبصره 3– اعضاء مؤسساتى به مشابه عضو وابسته انجمن محسوب مى شوند.
ماده 7 – هر يک از اعضاء، سالانه مبلغى را که ميزان آن توسط مجمع عمومى تعيين مى گردد به عنوان حق عضويت پرداخت خواهدکرد.

تبصره 1- پرداخت حق عضويت هيچگونه حق و ادعائى نسبت به دارائى انجمن براى عضو ايجاد نمى کند.
تبصره 2– اعضاء افتخارى انجمن از پرداخت حق عضويت معاف هستند.
ماده 8 – عضويت در يکى از موارد زير خاتمه مى يابد:

1-8- استعفاى کتبي.

2-8- عدم پرداخت حق عضويت سالانه.

3-8- انجام اعمالى مغاير با اهداف انجمن و مقررات اين اساسنامه با تشخيص هيأت مديره.

تبصره: تائيد خاتمه عضويت با هيأت مديره است.
 
فصل چهارم: ارکان انجمن
 
ماده 9 – ارکان اصلى انجمن عبارتند از:
الف- مجمع عمومي.
ب- هيأت مديره.
ج- بازرسان.
الف- مجمع عمومى

ماده 10- مجمع عمومى از گردهمائى اعضاء پيوسته به صورت عادى يا فوق العاده تشکيل مى شود.

1 - 10  - مجمع عمومى عادى سالى يک بار تشکيل مى شود و با حضور يا رأى کتبى نصف بعلاوه يک کل اعضاء انجمن رسميت مى يابد و تصميمات اکثريت آراء معتبر است.
2 - 10  - در صورتى که در دعوت نخست مجمع عمومى رسميت نيافت، جلسه دوم به فاصله حداقل بيست روز بعد تشکيل مى شود و با هر تعداد حاضر جلسه رسميت خواهد يافت.
3 - 10  - مجمع عمومى فوق العاده در موارد ضرورى با دعوت هيأت مديره يا بازرسان و يا با تقاضاى کتبى يک سوم اعضاء پيوسته تشکيل مى شود. شرايط رسميت جلسه مجمع فوق العاده همانند شرايط مجمع عمومى عادى مذکور در بندهاى - 1 - 10 و - 2 - 10 مى باشد و تصميمات آن با دو سوم آراء معتبر است.
تبصره: دعوت براى تشکيل مجامع عمومى کتبى است و بايد حداقل پانزده روز قبل از تشکيل مجمع به اطلاع اعضاء برسد.
ماده 11- وظايف مجامع عمومى عادى و فوق العاده:

1 - 11 - انتخاب اعضاء هيأت مديره و بازرسان.
2 - 11  - تصويب خط مشى انجمن.
3 - 11  - بررسى و تصويب پيشنهادات هيأت مديره و بازرسان.
4 - 11 - تعيين ميزان حق عضويت و تصويب ترازنامه و بودجه انجمن.
5 - 11 - تصويب تغييرات در مفاد اساسنامه.
6 - 11 - عزل هيأت مديره و بازرسان.
7 - 11 - تصويب انحلال انجمن.
تبصره 1- مجامع عمومى توسط هيأت رئيسه اى مرکب از يک رئيس، يک منشى و دو ناظر اداره مى شوند.

تبصره 2- اعضاء هيأت رئيسه با اعلام و پذيرش نامزدى خود در مجمع انتخاب مى شوند.

تبصره 3- اعضاء هيأت رئيسه نبايد از بين کسانى باشند که خود را در انتخاب هيئت مديره و بازرس کانديدا کرده اند.
 تبصره 4- مجمع عمومى فوق العاده فوق به منظور تصميم گيرى در موارد بندهاى- 5 - 11،- 6 - 11 و- 7 - 11 تشکيل مى شود.
ب- هيأت مديره
ماده 12 – هيأت مديره انجمن مرکب از پنج نفر عضو اصلى و دو نفر عضو على البدل مى باشد که هر دو سال يک بار با رأى مخفى از ميان اعضاء پيوسته انجمن انتخاب مى شوند.
1 - 12 - هيچيک از اعضاء نمى تواند بيش از دو دوره متوالى به عضويت هيأت مديره انتخاب شود.
2 - 12 - عضويت در هيأت مديره افتخارى است.
3 - 12 - هيأت مديره حداکثر تا يک هفته پس از انتخاب شدن تشکيل جلسه داده و با رأى کتبى نسبت به انتخاب يک رئيس، يک نايب رئيس، يک دبير و يک خزانه دار از ميان خود اقدام مى نمايد.
4 - 12 -کليه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با امضاء رئيس هيأت مديره و خزانه دار همراه با مهر انجمن، و نامه هاى رسمى با امضاء رئيس هيأت مديره يا نايب رئيس معتبر است.
5 - 12 - هيأت مديره موظف است حداقل ماهى يک بار جلسه خود را تشکيل دهد.
6 - 12 - جلسات هيأت مديره با حضور پنج عضو رسميت مى يابد و تصميمات متخذه با چهار نفر موافق معتبر است.
7 - 12 - کليه مصوبات هيأت مديره ثبت و پس از امضاء در دفتر صورتجلسات هيأت مديره نگهدارى مى شوند.
8 - 12 - شرکت اعضاء هيأت مديره در جلسات ضرورى است و غيبت هريک از اعضاء بدون عذر موجه به تشخيص هيأت مديره تا سه جلسه متوالى و پنج جلسه متناوب در حکم استعفاء عضو غايب خواهدبود.
9 - 12 -در صورت استعفاء، برکنارى يا فوت هر يک از اعضاء هيأت مديره، عضـو على البدل براى مدت باقيـماندة دورة عضـويت به جانشينى وى تعيين خواهد شد.
10 - 12 - شرکت بازرسان در جلسات هيأت مديره بدون داشتن حق رأى مجاز است.
11 - 12 - هيأت مديره موظف است ظرف حداکثر چهار ماه پيش از پايان تصدى خود نسبت به فراخوانى مجمع عمومى و انتخاب هيأت مديره جديد اقدام و بلافاصله نتايج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومى براى بررسى به کميسيون انجمنهاى علمى ارسال نمايد.
تبصره: هيأت مديره پيشين تا تائيد هيأت مديره جديد از سوى کميسيون انجمنهاى علمى وزارت فرهنگ و آموزش عالى مسئوليت امور انجمن را بر عهده خواهد داشت.
ماده 13- هيأت مديره نماينده قانونى انجمن مى باشد و وظايف و اختيارات آن به شرح زير است:
1 - 13 - اداره امور جارى انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومي.
2 - 13 - تشکيل گروههاى علمى انجمن، تعيين وظايف و نظارت بر فعاليت آنها.
3 - 13 - حفظ و نگهدارى اموال منقول و غيرمنقول انجمن.
4 - 13 - تدوين و تصويب آئين نامه هاى اجرائي.
5 - 13 - تهيه گزارش ساليانه و تنظيم تراز مالى براى طرح در مجمع عمومي.
6 - 13 - اقامه دعوى و پاسخگوئى به دعاوى اشخاص حقيقى يا حقوقى در تمام مراجع و مراحل دادرسى با حق تعيين وکيل و حق توکيل به غير.
7 - 13 - انتخاب و معرفى نمايندگان انجمن براى شرکت در مجامع علمى داخلى و خارجي.
8 - 13 - اجراى طرحها و برنامه هاى علمى در چارچوب وظايف انجمن.
9 - 13 - جلب هدايا و کمکهاى مالى براى انجمن.
10 - 13 - اهداى بورس تحقيقاتى و آموزشي.
11- 13 - اتخاذ تصميم در مورد عضويت انجمن در مجامع علمى داخلى و خارجى با رعايت قوانين و مقررات جارى کشور.
12 - 13 - ارسال گزارشهاى لازم به کميسيون انجمنهاى علمى وزارت فرهنگ و آموزش عالي.
13 - 13 - برگزارى سمينارها، کنفرانسها، کنگره ها و کلاسهاى علمى زمين شناسى و ترتيب دادن بازديدهاى علمى زمين شناسي.
14 - 13 - نشر مجلات و نوشتارهاى علمى زمين شناسى با رعايت قوانين مطبوعات کشور.
15 - 13 - تأسيس دفاتر انجمن پس از تصويب مجمع عمومي.
16 - 13 - استخدام کارکنان مورد نياز و تعيين حقوق و مزاياى آنان.
ج- بازرسان
ماده 14- مجمع عمومى عادى دو نفر را به عنوان بازرس اصلى و يک نفر را به عنوان على البدل براى مدت يک سال انتخاب مى نمايد.
تبصره: انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.
ماده 15- وظايف بازرسان به شرح زير است:
1 - 15 -بررسى اسناد و دفاتر مالى انجمن و تهيه گزارش براى مجمع عمومي.
2 - 15 - بررسى گزارش سالانه هيأت مديره و تهيه گزارش عملکرد انجمن براى اطلاع مجمع عمومي.
3 - 15 -گزارش هر گونه تخلف هيأت مديره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومي.
تبصره: کليه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالى و غيرمالى در هر زمان و بدون قيد وشرط بايد از سوى هيأت مديره براى بررسى در دسترس بازرسان قرار گيرد.
 
فصل پنجم- گروههاى علمى انجمن
 
ماده 16- انجمن مى تواند گروهها و کميته هاى زير را تشکيل دهد که بر اساس شرح وظايفى که از سوى هيأت مديره تعيين مى شود به فعاليت مى پردازند.
1-گروههاى تخصصي.

2-کميته آموزش و پژوهش.

3-کميته انتشارات.

4-کميته آمار و اطلاعات.

5-کميته پذيرش و روابط عمومي.

6-کميته گردهمائيهاى علمي.

1 - 16  - تهيه و تصويب آئين نامه تشکيل گروهها و کميته ها با هيأت مديره انجمن است.

فصل ششم – بودجه و موارد متفرقه
 
ماده 17- منابع مالى انجمن عبارتند از:

1 - 17  - حق عضويت اعضاء.
2 - 17  - درآمدهاى ناشى از ارائة خدمات آموزشى و پژوهشى و مشاوره اي.
3 - 17  - دريافت هدايا و کمکها.
ماده 18- درآمدها و هزينه هاى انجمن در دفاتر قانونى ثبت و شرح آن هرسال پس از تصويب در مجمع عمومى به کميسيون انجمنهاى علمى وزارت فرهنگ و آموزش عالى ارسال مى شود.
ماده 19- کليه وجوه انجمن در حساب مخصوصى به نام انجمن نزد بانکهاى کشور نگهدارى مى شود.
ماده 20- کليه مدارک و پرونده هاى مالى و غيرمالى در دفتر مرکزى انجمن نگهدارى مى شود.
ماده 21- هرگونه تغيير در مفاد اساسنامه پس از تصويب کميسيون انجمنهاى علمى وزارت فرهنگ و آموزش عالى معتبر است.
ماده 22- انجمن تابعيت جمهورى اسلامى ايران را دارد و اعضاء آن به نام انجمن حق فعاليت سياسى يا وابستگى به گروهها و احزاب سياسى را ندارند.
ماده 23- در صورت تصويب انحلال انجمن توسط مجمع عمومى، همان مجمع هيأت تصفيه اى را براى پرداخت ديون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد کرد. هيأت تصفيه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهيها، کليه دارائيهاى منقول و غير منقول انجمن را با نظر وزارت فرهنگ و آموزش عالى به يکى از مؤسسات آموزشى يا پژوهشى کشور واگذار کند.
ماده 24- اين اساسنامه مشتمل بر شش فصل، بيست و چهار ماده، پنجاه و هشت زيرماده و چهارده تبصره در جلسه مورخ 30/9/1373 مجمع عمومى انجمن به تصويب رسيد.

 
چهارشنبه 25 مهر 1397

آخرین تاریخ بازدید : شنبه 21 مهر 1397
تعداد بازدید : 888