نمایش بر اساس 
 • نمایش صفحه شماره 1
 • اساسنامه صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی
  اساسنامه صندوق بيمه سرمايه گذارى فعاليتهاى معدنى
   
  فصل اول -کليات
   
  ماده 1 -صندوق بيمه سرمايه‏گذارى فعاليت‏هاى معدنى ـ که در اين اساسنامه «صندوق» ناميده مي‏شود ـ به موجب اين اساسنامه و در موارد سکوت مطابق قانون تجارت و ساير قوانين و مقررات مربوط اداره مي‏شود.
   
  ماده 2 -صندوق داراى شخصيت حقوقى و استقلال ادارى و مالى است و به صورت شرکت دولتى زير نظر وزارت صنايع و معادن فعاليت مي‏کند.
   
  ماده 3 -مرکز اصلى صندوق تهران است و هيأت مديره مي‏تواند با تصويب مجمع عمومى و رعايت قوانين و مقررات مربوط نسبت به ايجاد يا انحلال شعب و نمايندگي‏ها در ساير نقاط کشور اقدام کند.
   
  ماده 4- هدف صندوق تحقق توسعه پايدار در بخش معدن و تأمين تمام يا قسمتى از خسارت‏‎هاى احتمالى ناشى از عدم کشف کانه و سرمايه‏گذاري‏هاى موجود در بخش ياد شده است.
   
  ماده 5 -موضوع فعاليت صندوق با رعايت قوانين و مقررات مربوط در جهت تحقق هدف آن به شرح زير تعيين مي‏شود:
  1- تأمين نيازهاى بيمه‏اى اکتشاف گران و معدن کاران جهت کاهش خطر سرمايه‏گذارى و حفظ سرمايه‏ها.
  2- پوشش دادن و جبران کردن تمام يا بخشى از خسارت‏هاى غيرارادى مترتب بر فعاليتهاى معدنى در تمام مراحل اکتشاف استخراج کانه آرايى و فرآورى همچنين دارايي‏هاى ثابت جارى و انسانى مورد استفاده در قبال خطرات ناشى از فعاليت‏هاى معدني.
  3- تضمين تمام يا قسمتى از وام‏هاى دريافتى جهت عمليات اکتشاف.
  4- انجام سرمايه‏گذارى منابع مالى صندوق با رعايت آيين‏نامه سرمايه‏گذارى مصوب مجمع عمومي.
  5- انجام ساير فعاليت‏هاى مرتبط که براى انجام و توسعه موضوع فعاليت صندوق ضرورى باشد از جمله هرگونه عمليات اتکايى جهت واگذارى بخشى از ريسک و خطر به شرکت‏هاى بيمه داخلى و خارجي.
   
  ماده 6 -صندوق براى مدت نامحدود تشکيل مي‏شود.
   
  ماده 7- سرمايه صندوق يکصد ميليارد (100.000.000.000) ريال است که به يکصد هزار سهم يک ميليون ريالى تقسيم و توسط دولت تأمين و پرداخت خواهد شد.
  تبصره -سود ويژه سالانه صندوق پس از کسر اندوخته قانونى ماليات سود سهام و ساير کسور قانونى با تصويب مجمع عمومى به حساب اندوخته احتياطى صندوق منظور مي‏شود.
   
  ماده 8 -صندوق داراى ارکان زير است:
  1- مجمع عمومي.
  2- هيأت مديره.
  3- بازرس (حسابرس) يا بازرسان (حسابرسان).
     
  چهارشنبه 25 مهر 1397
  1 2 3 4

  آخرین تاریخ بازدید : چهارشنبه 18 مهر 1397
  تعداد بازدید : 1511