نمایش بر اساس 
 • نمایش صفحه شماره 1
 • قانون ایمنی در معادن
   
  قانون ايمنى در معادن
   
   
  فصل – 1 تعاريف
   
  1-مسؤل معدن يا سرپرست معدن:
  شخصى است که توسط دارنـده پروانـه عمليات به اين سمـت منصوب مى شود و مسـئوليـت کليه عمليات معدن را به عهده دارد .

  2-مسئول فنى:
  طـبق ماده 66 آئين نامه اجـرائى قانـون معـادن مسئـول فنى عمليات کسـى است که اداره کليه امور فنى معدن به عهده اوست و توسـط دارنده پروانه عمليـات از ميـان افراد واجـد شـرايـط انتـخاب و به وزارت صنايع و معـادن معـرفى مى شود و طبـق ماده 65 آئـين نامه اجـرائـى ضوابـط و حدود صلاحيت مسـئولين فـنى معادن تا تصـويب و اصـلاح قانـون نظام مهنـدسى معـدن توسـط وزارت صنايع و معادن تعيين مى شود .

  3-مسئول ايمنى:
  مسئول ايمنى هر معدن نظارت بر ايمنى عمليات معدن را به عهده داشته توسط مسئول يا سرپرست معدن به اين سمت منصوب مى شود . طبق ماده 65 آئين نامه اجرائى قانون معادن ضوابط و حدود صلاحيت مسئول ايمنى از طريق وزارت کار و امور اجتماعى با هماهنگى وزارت صنايع و معادن تعيين مى شود . جانشين مسئول ايمنى نيز تابع همين شرايط است .

  4-مهندس ناظر:
  شخصى است که طبق ماده 69 آئين نامه اجرائى قانون معادن تعيين مى شود و از طرف وزارت صنايع و معادن مامور نظارت و کنترل عمليات معدنى است.

  5-پروانه اکتشاف – پروانه بهره بردارى :
  طبق مواد مندرج در قانون معادن و آئين نامه اجرائى آن تعريف مى شود.

  6- تونل:
  حفارى زيرزمينى افقى يا تقريباً افقى است .

  7-تونل شيب دار :
  تونل هايى که تا حدود 18 درجه شيب داشته باشند.

  8- چاه مايل :
  حـفارى مايـلى که به سطـح زمين راه داشـته و داراى شـيب بين 18 درجه تا 90 درجه باشد و براى باربرى مورد استفاده قرار مى گيرد.

  9- چاه يا چاه قائم :
  حفارى قائـم يا با شـيب 90 درجه است که به سطـح زميـن راه داشـته باشـد و معمولاً براى باربرى مورد استفاده قرار مى کيرد.

  10- دويل:
  حفـارى زيـرزمينى شيبـدارو با سطـح مقطع نسبتاً کوچک که معمولاً به طرف بالا خفارى مى شود و براى منظور هاى مختلف مورد استفاده قرار مى گيرد.

  11- پذيرگاه:
  محل توقف بارگيرى و تحليه واگنها و انجام وظايف مختلف زيرزمينى که معمولاً در محل ارتباط با چاه قائم يا چاه مايل در زيرزمين احداث مى شود .

  12- گالرى-راهرو:
  انواع حفاريهاى زيرزمينى و معمولاً با طول زياد است .

  13- راه مورب:
  به انواع راهروهاى شيبدار راه مورب گفته مى شود .

  14- بونکر:
  محلى براى تخليه و انباشت سنگ مى باشد .

  15- چال:
  سوراخى که در سنگ براى قرار دادن ماده منفجره حفر مى شود.

  16- خرجگذارى:
  قرار دادن مواد منفجره در داخل چال است .

  17- فشنگ:
  به هر قطعه ماده منفجره جامد (معمولاً انواع ديناميت) گفته مى شود .

  18- آتشبارى:
  به عمليات خرج گذارى و انفجار مواد منفجره براى تخريب سنگ آتشبارى گفته مى شود .

  19- آتشبار:
  شخصى که مسئوليت عمليات آتشبارى را به عهده دارد .

  20- مواد ناريه- مواد منفجره:
  موادى که قابليت انفجار داشته و در معدن براى تخريب سنگ مورد استفاده قرار مى گيرد .

  21- گاز ذغال:
  گازى که در کانسارهاى ذغال سنگ همراه با ساير هيدروکربورها وجود دارد و عمدتاً از متان تشکيل شده است . اين گاز چنانچه به نسبت معينى با هوا مخلوط شود قابليت انفجار پيدا مى کند .

  22- کليه تجهيزات , دستگاهها و ماشين آلات معدنى که در اين آئين نامه از آنها نام برده شده :
  مانند شاول يا بيل مکانيکى , لودر, بلدوزر, پرفراتور, گريدر, واگن , لوکوموتيو , دستگاه گمانه زنى , دستگاه سيم برش , بالابر چاه , وينچ و غيره و کليه قسمتها و قطعات آنها مطابق تعاريفى است که در متون و کتابهاى معدنى آورده شده است .
  چهارشنبه 25 مهر 1397
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  آخرین تاریخ بازدید : دوشنبه 23 مهر 1397
  تعداد بازدید : 2810