نمایش بر اساس 
اساسنامه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
اساسنامه سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى ايران
ماده 1 : سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى ايران که طبق قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکيل وزارت صنايع و معادن مصوب 6/10/1379 تأسيس مي‏شود مرکز اصلى آن در تهران است و در صورت لزوم مي‏تواند در نقاط ديگر شعبه يا نمايندگى تأسيس کند. ماده 2 : سرمايه سازمان يک ميليارد ريال است و به يکصد هزار سهم ده هزار ريالى تقسيم مي‏شود که تمام آن پرداخت شده است. افزايش سرمايه با تصويب مجمع عمومى خواهد بود. ماده 3 : مجمع عمومى سازمان تشکيل مي‏شود از:    1- وزير صنايع و معادن .    2- وزير بازرگانى .    3- معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان مديريت و برنامه‏ريزى .    4- وزير کار و امور اجتماعى .    5- وزير امور اقتصادى و دارايي.    6- رئيس کل برنامه مرکزى .    7- وزير تعاون رياست جلسات مجمع عمومى با وزير صنايع و معادن است. ماده 4 : مجمع عمومى سالى يک بار تشکيل مي‏شود و در صورت ضرورت، مجمع عمومى فوق العاده به پيشنهاد وزير صنايع و معادن و يا دو نفر از اعضاء مجمع و يا رئيس هيأت عامل سازمان به دعوت رئيس مجمع تشکيل خواهد شد. ماده 5 : وظايف و اختيارات مجمع عمومى به شرح زير است:    1- رسيدگى و اظهار نظر نسبت به گزارش وضع سازمان که توسط هيأت عامل به مجمع داده مي‏شود.    2- تعيين خط مشى و تنظيم برنامه‏هاى کلي.    3- انتخاب حسابرس (بازرس).    4- اتخاذ تصميم نسبت به نظريات حسابرس.    5- تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان.    6- افزايش يا کاهش سرمايه و همچنين اتخاذ تصميم نسبت به امور ديگرى که طبق قانون تجارت به عهده مجمع عمومى مي‏باشد.    7- تصويب برنامه و بودجه سالانه سازمان که توسط هيأت عامل به مجمع ارائه مي‏گردد. ماده 6 : جلسات مجمع عمومى با حضور 4 نفر از 7 نفر عضو مجمع عمومى رسميت خواهد يافت. تصميمات متخذه وقتى معتبر و قابل اجراء است که 4 نفر از اعضاء مجمع عمومى، بدان رأى موافق داده باشند. اعضاى هيأت عامل در جلسات مجمع عمومى حق شرکت خواهند داشت ولى حق رأى ندارند. ماده 7 : تصويب ترازنامه هر سال به منزله مفاصا حساب هيأت عامل براى همان سال مي‏باشد. ماده 8 : هيأت عامل مرکب از 5 نفر مي‏باشد که به پيشنهاد وزير صنايع و معادن و تصويب مجمع عمومى منصوب مي‏گردند. دو نفر از اعضاء مي‏توانند از معاونين تخصصى وزارت صنايع و معادن به انتخاب وزير مربوطه باشند. عزل و نصب و تعيين حقوق رئيس و عضو ديگر هيأت عامل به پيشنهاد وزير صنايع و معادن و با تصويب مجمع عمومى انجام خواهد يافت. تبصره - دو نفر از معاونين تخصصى وزارتخانه در صورتى که به عضويت هيأت عامل درآيند، مي‏توانند به صورت غيرتمام وقت و يا غيرموظف در هيأت عامل انجام وظيفه نمايند. ماده 9 : وظايف و اختيارات هيأت عامل عبارت است از:    1- تصويب مقدماتى خط مشى و برنامه سالانه سازمان که از طرف رئيس هيأت عامل پيشنهاد مي‏شود جهت ارائه به مجمع عمومي.    2- بررسى و اظهار نظر نسبت به گزارش عمليات اجرايى سال قبل سازمان که از طرف رئيس هيأت عامل تهيه و تقديم مي‏شود جهت ارائه به مجمع عمومي.    3- تصويب بودجه سالانه سازمان که از طرف رئيس هيأت عامل پيشنهاد مي‏شود جهت ارائه به مجمع عمومي.    4- تصويب آيين‏نامه‏هاى اجرايى (مالى ـ استخدامى و معاملات) سازمان و همچنين هرگونه مقررات ديگرى که براى اداره امور داخلى سازمان لازم باشد به پيشنهاد رئيس هيأت عامل.    5- تصويب تشکيلات سازمان به پيشنهاد رئيس هيأت عامل.    6- تصويب تأسيس شرکتهاى معدنى و صنعتى يا شرکتها و واحدهاى خدماتى و تصويب اساسنامه اينگونه شرکتها و واحدها.    7- تصويب مشارکت در شرکتهاى معدنى و صنعتى و يا خريد سهام اينگونه شرکتها.    8- اتخاذ تصميم نسبت به خريدارى يا اداره کارخانه‏هاى موضوع قانون تأسيس وزارت صنايع سنگين مصوب 22/1/1361.    9- تصويب پيشنهادات مربوط به فروش يا وثيقه گذاردن سهام سازمان در شرکتهاى معدنى و صنعتى و واحدهاى تابعه و همچنين فروش يا وثيقه گذاردن اموال سازمان به پيشنهاد رئيس هيأت عامل.    10- اتخاد تصميم و تصويب وامها يا اعتباراتى که سازمان براى سرمايه‏گذارى در معادن و صنايع وابسته اخذ مي‏نمايد.    11- رسيدگى و تصويب طرحهايى که در زمينه بررسيهاى علمى، معدنى و صنعتى و تهيه کادر مديريت و کادر فنى از طرف رئيس هيأت عامل پيشنهاد مي‏شود.    12- تصويب استخدام کارشناس خارجى و يا عقد قرارداد براى استفاده از خدمات مؤسسات مشورتى خارجى در سازمان پس از طى مراحل قانوني.    13- تصويب قراردادهاى مربوط به خريد يا تأسيس واحدهاى معدنى و صنعتى و قراردادهاى اخذ اعتبار جهت انجام اين امور.    14- تصويب قراردادهاى مربوط به اداره واحدهاى معدنى و صنعتى که اداره آن مورد تقاضاى صاحبان آنها مي‏باشد.    15- اتخاذ تصميم نسبت به هر موضوع ديگرى که از طرف رئيس هيأت عامل در حدود مقررات اين اساسنامه پيشنهاد مي‏شود.    16- تصويب انجام عمليات خريد و فروش و عامليت و مضاربه و مشارکت به طور کلى يا جزئى در رابطه با فعاليت و اداره شرکتهاى تابع و تحت پوشش.    17- اجراى تصميمات مجمع عمومى با رعايت مقررات قانوني. ماده 10 : هيأت عامل هر هفته يک بار جلسه عادى خواهد داشت و در صورت ضرورت بر حسب دعوت رئيس هيأت عامل جلسات فوق العاده تشکيل مي‏دهد. دستور جلسه در دعوتنامه قيد خواهد شد. ماده 11 : جلسات با حضور حداقل سه نفر، که يک نفر آن از معاونين وزير، عضو هيأت عامل بوده باشد «در صورت عضويت معاونين» رسميت خواهد يافت. تصميمات هيأت عامل با اکثريت مطلق آراء کل اعضاء (3 نفر) خواهد بود. ماده 12 : انتخاب معاونان سازمان به عهده رياست هيأت عامل خواهد بود و رئيس هيأت عامل مي‏تواند با تأييد وزير صنايع و معادن يک نفر قائم مقام انتخاب نموده تا در غياب او وظايف رياست هيأت عامل را انجام دهد. ماده 13 : رئيس هيأت عامل (معاون وزير صنايع و معادن) بالاترين مرجع امور اجرايى سازمان بوده و علاوه بر اختيار استخدام و اخراج کارکنان و تعيين حقوق و ترفيع آنان و به طور کلى انجام امور داخلى و ادارى در حدود بودجه مصوب و آيين‏نامه‏ها و مقررات، داراى وظايف و اختيارات زير مي‏باشد: الف - اجراى تصميمات هيأت عامل با رعايت مقررات قانوني. ب - نمايندگى سهام سازمان در مجامع عمومى شرکتها و واحدهايى که تمام يا قسمتى از سهام آنان به سازمان تعلق دارد با حق تفويض اين اختيار با مسئوليت خود به هر يک از کارمندان سازمان. پ - نمايندگى سازمان در کليه مراجع قضايى و يا غيرقضايى با حق توکيل غير و همچنين ارجاع به داورى و حق صلح با تصويب هيأت عامل و با اخذ مجوز از ساير مراجع قانوني. ت - تفويض قسمتى از اختيارات خود و حق امضاء به معاونان و يا کارمندان ديگر. ث - تهيه ترازنامه و حساب سود و زيان و ارائه آن به هيأت عامل جهت تصويب و تقديم به مجمع عمومي. ج - گزارش کار و تنظيم برنامه و بودجه سازمان و ارائه آن به هيأت عامل جهت تصويب و تقديم به مجمع عمومي. ماده 14 : رئيس هيأت عامل سازمان وظايف معاونان خود را تعيين مي‏نمايد. ماده 15 : وظايف حسابرس (بازرس) به شرح زير مي‏باشد:    1- کليه عمليات حسابرسى سازمان و همچنين وظايفى که طبق قانون تجارت به عهده بازرس محول گرديده است.    2- رسيدگى به ترازنامه و حساب سود و زيان سازمان با گواهى صحت ارقام و ترتيب تنظيم آن و تقديم گزارش آن به مجمع عمومى سازمان.    3- رسيدگى به دفاتر سازمان و اخذ هرگونه توضيح و اطلاع از مديران و کارکنان سازمان با اطلاع قبلى رئيس هيأت عامل در هر موقع که حسابرس لازم و صلاح بداند. حسابرس (بازرس) مي‏تواند با تصويب مجمع عمومى در انجام وظايف خود از يک مؤسسه حسابرسى مستقل يا هيأتى از حسابرسان استفاده نمايد. ماده 16 : سال مالى سازمان از اول فروردين تا پايان اسفند ماه هر سال خواهد بود. حسابها و دفاتر سازمان در آخر سال بسته و ترازنامه و حساب سود و زيان تا پايان تير ماه سال بعد تهيه و تنظيم مي‏گردد. ماده 17 : آيين نامه مربوط به طرز مصرف 25 درصد سود خالص موضوع ماده (8) قانون تأسيس سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران از طرف رئيس هيئت عامل تهيه و پس از موافقت هيئت عامل و تصويب مجمع عمومى به مرحله اجراء گذاشته خواهد شد. ماده 18 : سازمان جز به شرکتهاى تابع و تحت پوشش خود، وام يا اعتبار و يا تضمين نخواهد داد. تبصره - در موارد ضرورى با تصويب مجمع عمومى سازمان، اعطاى وام يا اعتبار و تضمين به غير از شرکتهاى تابع و تحت پوشش سازمان بلامانع است. ماده 19 : خدمت در سازمان خدمت دولتى محسوب نمي‏گردد، ليکن در صورتى که خدمات مستخدمين رسمى ساير دستگاهها و شرکتهاى دولتى مورد نياز سازمان باشد، و به موجب مقررات مربوطه فيمابين مأمور به خدمت و يا منتقل گردند مدت خدمت اينگونه مستخدمين در سازمان جزو سنوات خدمت دولتى ايشان محسوب خواهد شد. ماده 20 : مديران مؤسسات و واحدهاى تابعه و تحت پوشش را مي‏توان از بين کارکنان موظف سازمان و يا اشخاص خارج از سازمان انتخاب کرد و اگر مديرى از کارکنان سازمان انتخاب شود، چنانچه به صورت موظف باشد حقوق وى به عهده مؤسسه يا واحد مربوطه بوده، و چنانچه غيرموظف باشد حق حضور در جلسات نيز به عهدة مؤسسه يا واحد مربوط خواهد بود.
 
چهارشنبه 25 مهر 1397

آخرین تاریخ بازدید : شنبه 21 مهر 1397
تعداد بازدید : 2566