نمایش بر اساس 
 • نمایش صفحه شماره 1
 • قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
  قانون تشويق و حمايت سرمايه گذارى خارجى
  فصل اول : تعاريف ماده 1 :اصطلاحات و عبارات بکار برده شده در اين قانون داراى معانى زير مى باشد : قانون : قانون تشويق و حمايت سرمايه گذارى خارجى سرمايه گذار خارجى : اشخاص حقيقى يا حقوقى غير ايرانى و يا ايرانى با استفاده از سرمايه با منشا خارجى که مجوز سرمايه گذارى موضوع ماده ( 6 ) را اخذ نموده باشند . سرمايه خارجى : انواع سرمايه اعم از نقدى و يا غير نقدى که توسط سرمايه گذار خارجى به کشور وارد مى شود و شامل موارد زير مى گردد : الف – وجوه نقدى که بصورت ارز قابل تبديل ، از طريق نظام بانکى يا ديگر طرق انتقال وجوه که مورد تاييد بانک مرکزى جمهورى اسلامى ايران باشد ،‌ به کشور واردمى شود . ب – ماشين آلات و تجهيزات ج – ابزار و قطعات يدکى ،‌قطعات منفصله و مواد اوليه ، افزودنى و کمکى د – حق اختراع ، دانش فنى ، اسامى و علائم تجارى و خدمات تخصصى هـ – سود سهام قابل انتقال سرمايه گذار خارجى و – ساير موارد مجاز با تصويب هيئت دولت سرمايه گذارى خارجى : بکار گيرى سرمايه خارجى در يک بنگاه اقتصادى جديد يا موجود پس از اخذ مجوز سرمايه گذارى . مجوز سرمايه گذارى : مجوزى که بر طبق ماده (6 ) اين قانون براى هر مورد سرمايه گذارى خارجى صادر مى شود . سازمان : سازمان سرمايه گذارى و کمکهاى اقتصادى و فنى ايران موضوع ماده ( 5 ) قانون تشکيل وزارت امور اقتصادى و دارايى مصوب 24/4/1353 . هيات : هيات سرمايه گذارى خارجى موضوع ماده ( 6 ) اين قانون
   
  چهارشنبه 25 مهر 1397
  1 2 3 4 5

  آخرین تاریخ بازدید : شنبه 21 مهر 1397
  تعداد بازدید : 1731