نوع پیوند 

Nickelodeon Minerals Inc(شرکت نيکلودن کانى).
    Nickelodeon Minerals Inc(شرکت نيکلودن کانى).
  شرکت اکتشافى ماسيو سولفيد است که در زيمباوه فعاليت دارد.   http://www.stratagold.com/s/Management.asp
ONA POLE MINING(شرکت معدنى اونا پل)
    ONA POLE MINING(شرکت معدنى اونا پل)
 
شرکت اکتشافى طلا، کبالت، روى ونقره است که در آفريقاى  جنوبى ( موروکو)
  http://static.highbeam.com/m/miningmagazine/august011993/onaaleadingforceinmoroc ...
PEM
    PEM
 
اين شرکت در کشوراستراليا و مالزى قرار دارد و در زمينه اکتشاف  طلا وفلزات پايه فعاليت دارد.
  http://www.pem-mag.com/
Pebble Creek Resources
    Pebble Creek Resources
 

اين شرکت در استراليا قرار دارد و در زمينه اکتشاف روى، مس، نقره، سرب و طلا فعاليت دارد. 

  http://www.pebcreek.com/
Petromin Resources (شرکت تحقيقاتى پترومين)
    Petromin Resources (شرکت تحقيقاتى پترومين)
  شرکت اکتشاف نفت و گاز در کشور کانادا است.   http://www.petromin.ca/
Phoenix Metals U(شرکت فونيکس فلز)
    Phoenix Metals U(شرکت فونيکس فلز)
  اين شرکت در زمينه استخراج فلزات گرانبها فعاليت دارد.   http://www.phoenixcountymetals.co.uk/
( شرکت تحقيقاتى فنوئيکس) Phoenix Resources
    ( شرکت تحقيقاتى فنوئيکس) Phoenix Resources
 

اين شرکت در زمينه اکتشاف نفت و گاز در آمريکا فعاليت دارد.

  http://www.phoenixpwb.com/
Precious Metals Australia Limited(PMA( شرکت استراليا فلز)
    Precious Metals Australia Limited(PMA( شرکت استراليا فلز)
 

شرکت استخراجى واناديم و فلزات گرانبها است که در کشور استراليا قرار دارد.

  http://www.mbendi.co.za/orgs/cnwh.htm
Queenstake Resources Ltd. TSE QRL
    Queenstake Resources Ltd. TSE QRL
  شرکت کانادايى است که در پى جويى و اکتشاف الماس فعاليت دارد.   http://www.advfn.com/quote_Queenstake-Reso_TSE_QRL.html
Queenston Mining Inc( شرکت معدنى کوئين سنگ)
    Queenston Mining Inc( شرکت معدنى کوئين سنگ)
  شرکت اکتشافى فلزات پايه و گرانبها در کانادا است.   http://www.queenston.ca/
Quick Facts Gabriel Resources Ltd
    Quick Facts Gabriel Resources Ltd
  شرکت تجهيز و آماده سازى معادن مى باشد.   http://www.newstarget.com/006991.html
Quick Facts
    Quick Facts
  شرکت کانادايى است که در زمينه طلا فعاليت دارد.   http://quickfacts.census.gov/qfd/
Rand Gold
    Rand Gold
 

اين شرکت در اکتشاف طلا فعاليت دارد.

  http://www.randgoldresources.com/randgold/view/randgold/en/page10
Rhonda Mining Corporation
    Rhonda Mining Corporation
  اين شرکت در اکتشاف مواد معدنى نقش دارد.   http://www.infomine.com/index/companies/RHONDA_CORPORATION.html
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24