نوع پیوند 

دانشگاه استانبول ترکيه
    دانشگاه استانبول ترکيه
    http://www.istanbul.edu.tr/eng/jfm/index.html
دانشگاه تاسوکوبا ژاپن
    دانشگاه تاسوکوبا ژاپن
    http://www.geo.tsukuba.ac.jp/
دانشگاه توکيو ژاپن
    دانشگاه توکيو ژاپن
    http://www.geo.titech.ac.jp/index-e.html
دانشگاه علوم زمين توکيو
    دانشگاه علوم زمين توکيو
    http://www.eps.s.u-tokyo.ac.jp/
دانشگاه زمين لرزه توکيو
    دانشگاه زمين لرزه توکيو
    http://www.eri.u-tokyo.ac.jp/
دانشگاه محيط زيست توکيو
    دانشگاه محيط زيست توکيو
    http://www.dges.tohoku.ac.jp/
دانشگاه زمين جامد توکيو
    دانشگاه زمين جامد توکيو
    http://zisin.geophys.tohoku.ac.jp/index.html
دانشگاه تاهوکو ژاپن
    دانشگاه تاهوکو ژاپن
    http://zisin.geophys.tohoku.ac.jp/index.html
دانشگاه چيزوکاى ژاپن
    دانشگاه چيزوکاى ژاپن
    http://www.shizuoka.ac.jp/~geo/Welcome_j.html
دانشگاه علوم زمين اوساکا
    دانشگاه علوم زمين اوساکا
    http://www.ess.sci.osaka-u.ac.jp/index.html
دانشگاه اوکاياما
    دانشگاه اوکاياما
    http://www.desc.okayama-u.ac.jp/Index_e.html
دانشگاه علوم زمين ژاپن
    دانشگاه علوم زمين ژاپن
    http://www.geo.chs.nihon-u.ac.jp/html/
دانشگاه علوم زمين ناگويا
    دانشگاه علوم زمين ناگويا
    http://www.eps.nagoya-u.ac.jp/
دانشگاه ميازاکى
    دانشگاه ميازاکى
    http://edugeo.miyazaki-u.ac.jp/earth/earth.html
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31