منوی فرعی

میز خدمت الکترونیکی

خدمات سازمان در سامانه مدیریت خدمات دولت

میز خدمت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور (طبق استاندارد اعلامی از سوی سازمان فناوری اطلاعات)

پایگاه داده های علوم زمین کشور

نقشه زمین شناسی 1:25000 اهواز و گمبوعه ---> جستجو و دانلود در پایگاه داده های علوم زمین کشور

نقشه زمین شناسی 1:25000 لالی + گزارش نقشه ---> جستجو و دانلود در پایگاه داده های علوم زمین کشور

نقشه زمین شناسی 1:25000 راهدار + گزارش نقشه ---> جستجو و دانلود در پایگاه داده های علوم زمین کشور

نقشه زمین شناسی 1:25000 مسجدسلیمان + گزارش نقشه ---> جستجو و دانلود در پایگاه داده های علوم زمین کشور

نقشه زمین شناسی 1:25000 لادرازی + گزارش نقشه ---> جستجو و دانلود در پایگاه داده های علوم زمین کشور

نقشه زمین شناسی 1:25000 ام الطمیر + گزارش نقشه ---> جستجو و دانلود در پایگاه داده های علوم زمین کشور

نقشه زمین شناسی 1:25000 ایذه + گزارش نقشه ---> جستجو و دانلود در پایگاه داده های علوم زمین کشور

نقشه زمین شناسی 1:25000 رود زرد + گزارش نقشه ---> جستجو و دانلود در پایگاه داده های علوم زمین کشور

نقشه زمین شناسی 1:25000 رامهرمز + گزارش نقشه ---> جستجو و دانلود در پایگاه داده های علوم زمین کشور

نقشه زمین شناسی 1:25000 یاسوج + گزارش نقشه ---> جستجو و دانلود در پایگاه داده های علوم زمین کشور