منوی فرعی

دانلود رایگان

جدید: گزارش آبگرفتگی آذر 1399 و مقایسه با سیل فروردین 1398---> دانلود در پایگاه داده ها ---> لیست همه گزارشات آپلود شد.

جدید: نقشه پهنه بندی زمین لغزش های کشور ایران ---> دانلود در پایگاه داده ها ---> نقشه ها آپلود شد.

جدید: نقشه لرزه زمین ساخت ایران ---> دانلود در پایگاه داده ها ---> نقشه ها آپلود شد.

جدید: نقشه پراکنش زمین لغزش در استان خوزستان ---> دانلود در پایگاه داده ها ---> نقشه ها آپلود شد.

جدید: نقشه پراکنش معادن استان خوزستان ---> دانلود در پایگاه داده ها ---> نقشه ها آپلود شد.

جدید: نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزش در استان خوزستان ---> دانلود در پایگاه داده ها ---> نقشه ها آپلود شد.