منوی فرعی

جدید: نقشه یکپارچه زمین شناسی استان خوزستان 1:500.000 در بخش پایگاه داده ها ---> نقشه ها آپلود شد.

جدید: نقشه زمین شناسی ایلام 1:250.000 در بخش پایگاه داده ها ---> نقشه ها آپلود شد.

جدید: گزارش بررسی رانش زمین در روستای میراحمد در بخش پایگاه داده ها ---> همه گزارشات قرار گرفت.

جدید: اطلس زمین شناسی و پتانسیل مواد معدنی ایران در سایت و در بخش پایگاه داده ها ---> اطلس ها آپلود شد.