منوی فرعی

جدید:گزارش زمین شناسی نقشه 1:25000 اهواز در بخش گزارشات آپلود گردید.

گزارش بررسی مناطق با خطر بالای زمین لغزش در شهر مسجد سلیمان در سایت آپلود گردید.

نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزش مسجد سلیمان در سایت آپلود گردید.

اطلاعات مربوط به زمین گردشگردی استان خوزستان (ژئوتوریسم) در بخش دسترسی سریع لینک دسته های گالری تصاویر آپلود گردید.