زمین شناسی ایرانگروه‌ها : زمین شناسی
ناشر : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مرحله تولید : چاپ شده

این کتاب به بررسی زمین شناسی ایران با توجه به موضوعات چینه شناسی، ماگماتیسم، رخدادهای زمین ساختی، گسل ها، دریاها و دریاچه ها و همچنین به مطالعه یخچال ها و برفچال ها می پردازد

ارسال با ایمیل: