زمین‌شناسی دریایی خلیج‌فارسگروه‌ها : زمین شناسی
ناشر : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مرحله تولید : چاپ شده

برای تهیه این کتاب از همه منابع موجود داخلی و خارجی و نتایجی به دست آمده از فعالیت‌های انجام شده در خلیج‌فارس استفاده شده

ارسال با ایمیل: