راهنمای کاربردی بر ریزساختار سنگگروه‌ها : زمین شناسی
ناشر : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
دسته کتاب : سنگ و کانی شناسی
مرحله تولید : چاپ شده

کتاب راهنمای کاربردی به ریزساختار سنگ در ۶۸۰ صفحه دربرگیرنده کنکاشی بر توصیف تاریخچه سنگ‌های گوناگون است

ارسال با ایمیل: