ژئوتوریسم (زمین گردشگری)گروه‌ها : زمین شناسی
ناشر : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مرحله تولید : چاپ شده

این کتاب در سه بخش تهیه شده است.بخش اول نگاهی کلی و توصیفی به منابع ژئوتوریسم در شماری از کشورهاست

ارسال با ایمیل: